แนวทางการดำเนินการจัดมาตราฐาน ปี2563
  การปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการในสหกรณ์
ตามระเบียบสำนักนายกฯ
  พรบ.สหกรณ์(ฉบับที่3)พ.ศ.2562
  คลินิกกฎหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ข้อบังคับ สอ.สสจ มห จำกัด[แก้ไขข้อบังคับ 62]
  หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2561
  ระเบียบฯการให้เงินกู้สามัญสวัสดิการ
  ระเบียบฯการให้เงินกู้ชำระหนี้ธนวัฎฯ,บัตรเครดิต
  ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2561
  พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551
  พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551
  ระเบียบฯว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ
เพื่อการเคหะแก่สมาชิกพ.ศ. 2551
  พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542