นายวิทยา ธารประเสริฐ
ประธานสหกรณ์

                         รายนามคณะกรรมการ