คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด ชุดที่28
   
   
นายวิทยา ธารประเสริฐ
ประธานสหกรณ์
นายสมพร ถาวร
รองประธาน 1
นายบุญมี หิมะคุณ
รองประธาน 2
นายสุทิน สลางสิงห์
เลขานุการ
นายบุญญฤทธิ์ เมืองโคตร
เหรัญญิก
       
คณะกรรมการ
พิจารณาเงินกู้
คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการพัฒนา
ยุทธศาสตรสหกรณ์
คณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน
นายบุญมี หิมะคุณ
ประธาน
นายศุภิสรา มาลาเพชร
ประธาน
นายสุทิน สลางสิงห์
ประธาน
นายวสันต์ วงค์ศรีทา
ประธาน
นางรัชนีกร นามบุตร
ประธาน
         
นายอนุชิต รัตนวงค์
เลขาฯ
นายบุญญฤทธิ์ เมืองโคตร
เลขาฯ
นายอภิชาติ ราชสุวรรณ
เลขาฯ
นายอานัท พลราชม
เลขาฯ
นางนวลละมัย สุพร
เลขาฯ
         
นายวสันต์ วงค์ศรีทา
นายอานัส พลราชม
นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม
นายอภิชาติ ราชสุวรรณ
นายสิทธิพงษ์ จิตนิยม
         
 
นายบุญญฤทธิ์ เมืองโคตร
นายสุรสิทธิ์ เผ่าภูไทย
นายอนุชิต รัตนวงค์
 
นางพันธ์ฉวี สุขบัติ
         
     
นายอภิชาติ ราชสุวรรณ
นางนวลละมัย สุพร