*มีผล ณ วันที่ 1 พค.63 เป็นต้นไป
เงินฝาก ดอกเบี้ย สหกรณ์
อัตรา[%]
   ออมทรัพย์ [saving-S]
2.50
   ออมทรัพย์พิเศษ ต่ำกว่า 5,000
2.75
   ออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่ 5,000-1,000,000
3.00
   ออมทรัพย์พิเศษ มากกว่า 1,000,000-3,000,000
3.25
   ออมทรัพย์พิเศษ มากกว่า 3,000,000 ขึ้นไป
3.50
   ออมทรัพย์พิเศษ : SSE1 ฝาก 3 ปี
3.75
   ดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
3.45
   ดอกเบี้ยเงินฝากจากนิติบุคคล
3.45
เงินกู้
   สามัญทั่วไป       ส่ง 240 งวด
6.25
   สามัญสวัสดิการ ส่ง 120 งวด
6.25
   สามัญอเนกประสงค์ ส่ง 120 งวด
6.25
   ฉุกเฉินทั่วไป        ส่ง 12 งวด
6.25
   ฉุกเฉินออนไลน์   ส่ง 12 งวด
6.25
การเคหะ ส่งตามเงื่อนไข
6.00