Logo Mukcoop
MSQ: Banner Onehealth

สมาชิกสามารถโอนหุ้น หรือชำระหนี้ กับสหกรณ์ได้ที่ บัญชี:สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด ธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ สาขามุกดาหาร

เลขบัญชี: 420- 1-27931-6


31 มกราคม 2564 หมดเขตุยื่นความจำนง>>งดส่งหุ้นรายเดือนชั่วคราว

#คลิกติดตั้ง Mobile App: Mukcoop 5.0

บริการสมาชิก สหกรณ์ดิจิทัล
                   ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการสหกรณ์ ชุดที่ 29

â ลิงค์ด้านล่างสำหรับสอบถามข้อมูลสมาชิก และยื่นความจำนงดส่งหุ้นรายเดือนชั่วคราว

Þ https://mukph.thaicoop.org/
Þ http://mukcoop.org/stopshared
Link News Items [25-11-2563]

[22-11-2563]

ใบรับรองกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563[20-10-2563]

ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ[21-09-2563]

ประกาศรับสมัครกรรมการชุดที่29[21-09-2563]

แบบฟอร์มบันทึกขอพักชำระหนี้[27-04-2563]

-กดอ่านข่าว! ทุกรายการ-

ยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์:[กรรมการชุดที่ 29]
                  กิจกรรมการดำเนินงาน
ประธานทอล์ค:PrathanTalk
Benefits members สรุปผลการประชุม แผนการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง[22 กันยายน 2562]

สรุปการสำรวจความเห็นการฝากเงินจากเงินปันผล 2562

ผลสำรวจความคิดเห็นสมาชิกต่อการบริหารของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 และการให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
สำรวจระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย.62

เกณฑ์การประเมิน สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พัฒนาสหกรณ์ [2562-2566]

สไลด์แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สอ.สาธารณสุข มุกดาหาร
    Slide Show MSQ Activities safe generic cialis  #Post# 06-08-64           
                                                                      View all...
                           รายงาน/มติ ที่ประชุม
                      งบการเงินและการวิเคราะห์
                              อัตราดอกเบี้ย ต่อปี/ประเภทเงินกู้
Link News Items สรุปมติการประชุมครั้งที่ 2/64(วาระพิเศษ)[30-11-2563]

สรุปมติการประชุมครั้งที่ 2/64(วาระพิเศษ)

ครั้งที่ 2/2564

-กดอ่าน! ทุกรายการ      -มติที่ประชุม ปีงบ62

Link News Items recreational cialis use[11-08-2564]

cialis cyalis[24-07-2564]

cialis ed danger[01-07-2564]

cialis 5 mg best price[16-06-2564]

cialis purchase online canada[30-05-2564]

[27-11-2563]

-กดอ่าน! ทุกรายการ        -ไฟล์เดิม

สวัสดิการสมาชิก
                   กิจกรรมช่วยเหลือสมาชิก
ประกันชีวิต
Benefits members
      สวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ.2562

      สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ.2562

     สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา,มารดา,บุตร พ.ศ.2562

      สวัสดิการมงคลสมรส พ.ศ.2562

      ประกันชีวิตกลุ่ม

      สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก     สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

      ุทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส พ.ศ.2562

     ทุนสงเคราะห์ประสบอุทกภัย,วาตภัย,อัคคีภัย พ.ศ.2562
  Slide Show MSQ Activities           
                                                                      View all...
ระเบียบข้อบังคับ
                   ดาวน์โหลด เอกสาร/แบบฟอร์ม  
ขั้นตอนการให้บริการ[Flow Chart]/อื่นๆ
Link News Items แบบฟอร์มขอสวัสดิการโสด,ไม่มีบุตร[09-04-2564]

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ PathanTalk รายสัปดาห์[20-08-2563]

เงินกู้ฉุกเฉินออนไลน์[04-08-2563]

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมุกดาหาร ปี 63[20-07-2563]

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมุกดาหาร ปี 62[21-07-2563]

สรุปผลการประเมิน จนท.สหกรณ์ฯ 2563[30-06-2563]

-กดอ่าน! ทุกรายการ        -ไฟล์เดิม

Copyright@ Mukdahan Health Savings Cooperative Version 2.00 Nov 11,2019 Support Platform: Android, Ipad IOS: You are visitors: 3551