งบแสดงฐานะการเงิน มีค.63 เปรียบเทียบ 6 เดือน

 งบกำไรขาดทุน มีค.63 เปรียบเทียบ 6 เดือน

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของสหกรณ์
  Minimum cooperative Rate (MCR)
   ณ เดือนมีนาคม 2563

กราฟเส้นแสดงแนวโน้ม MCR ณ สิ้นไตรมาส 2/63 [มีค.63]

 งบแสดงฐานะการเงินประเดือน: มีค.63   กพ.63   มค.63   ธค.62    พย.62   ตค.62   กย.62   สค.62   กค.62    มิย.62    พค.62  เมย.62   มีค.62 กพ.62   มค.62   ธค.61   พย.61   ตค.61  

 งบกำไรขาดทุนประจำเดือน: มีค.63  กพ.63  มค.63  ธค.62   พย.62  ตค.62  กย.62  สค.62  กค.62  มิย.62  พค.62  เมย.62  มีค.62 กพ.62  มค.62   ธค.61   พย.61   ตค.61  

งบกำไรขาดทุน ณ สิ้น ณ สิ้น ไตรมาส: 1/63
[ตค.62 - ธค.62]

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของสหกรณ์
  Minimum cooperative Rate (MCR)
   ณ เดือนกันยายน 2562

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของสหกรณ์
  Minimum cooperative Rate (MCR)
   ณ สิ้นไตรมาส 1/63 [ธค.62]

กราฟเส้นแสดงแนวโน้ม MCR ณ สิ้นไตรมาส 1/63 [ธค.62]

งบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้น ไตรมาส: 1/63
[ตค.62 - ธค.62]

งบการเงิน ณ สิ้นปีบัญชี [กย.62 เทียบกับ กย.61]
  งบดุล , งบกำไรขาดทุน  

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของสหกรณ์
  Minimum cooperative Rate (MCR)
   ณ เดือนมิถุนายน 2562

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของสหกรณ์
  Minimum cooperative Rate (MCR)
   ณ เดือนมีนาคม 2562

[เปรียบเทียบงบการเงิน 6 เดือน:ตค.61-มีค.62
  งบดุล ,   งบกำไรขาดทุน]  

[เปรียบเทียบงบการเงิน 3 เดือน:ตค.61-ธค.61
  งบดุล , งบกำไรขาดทุน]  

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของสหกรณ์
  Minimum cooperative Rate (MCR)
   ณ เดือนธันวาคม 2561

สไลด์วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วย CAMELS Model

เอกสารวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วย CAMELS Model
เปรียบเทียบปีบัญชี 2560 - 2561[โดย วิทยา ธารประเสริฐ]